1. Všeobecná ustanovení
  1. Tyto licenční podmínky (dále jen „Licenční podmínky“) obchodní společnosti MachineLOG IT s.r.o., se sídlem Brno - Žabovřesky, Březinova 1101/25, PSČ 616 00, IČO: 01413953, která je za-psaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 77969 (dále jen „Po-skytovatel“), upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě a v souvislosti s licenční smlouvou, jejímž předmětem jsou podmínky užívání znalostní databáze MachineLOG IT Poskytovatele (dále jen „Licenční smlouva“ a „Znalostní databáze“), uzavíranou mezi Poskytovatelem a jinou právnickou nebo fyzickou osobou (dále jen „Nabyvatel“) v rámci jejích obchodních vztahů.
  2. Znalostní databází se pro účely těchto Licenčních podmínek rozumí soubor systematicky uspořádaných údajů, dat či informací, který je přístupný prostřednictvím jedinečného identifikačního kódu na webovém rozhraní umístněném na internetové adrese www.machinelog.it nebo prostřednictvím čtecího zařízení.
  3. Nabyvatel bere na vědomí, že k získání přístupu k Znalostní databázi je zapotřebí čtecího zařízení, schopného identifikovat a dekódovat identifikační kód (dále jen „Čtecí zařízení“), případně uživatelské jméno a heslo.
 1. Uzavření Licenční smlouvy
  1. Licenční smlouva mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem nabývá účinnosti dnem jejího podpisu obou smluvních stran nebo okamžikem vyslovení souhlasu Nabyvatele s těmito Licenčními podmínkami.
  2. Nabyvatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Licenční smlouvy. Náklady vzniklé Nabyvateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Licenční smlouvy si hradí Nabyvatel sám.
 1. Předmět Licenční smlouvy
  1. Poskytovatel poskytuje na základě Licenční smlouvy Nabyvateli oprávnění k výkonu práva využívat Znalostní databázi k zužitkování a vytěžování uložených dat, údajů či jiných informací v ní obsažených v rozsahu a na základě kritérií stanovených v těchto Licenčních podmínkách (dále jen „Licence“).
  2. Zužitkováním podle odstavce 3.1. těchto Licenčních podmínek se rozumí zpřístupnění celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části třetím osobám prostřednictvím jedinečného identifikačního kódu nebo webového rozhraní.
  3. Vytěžováním podle odstavce 3.1. těchto Licenčních podmínek se rozumí trvalý nebo dočasný přepis celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části, a to jakýmikoli prostředky nebo jakýmkoli způsobem.
 1. Cena a platební podmínky
  1. Smluvní strany se dohodly, že Nabyvatel uhradí Poskytovateli za užití Licence jednorázový vstupní poplatek za užívací kód, roční nebo měsíční servisní poplatek a poplatek za každého koncového uživatele. Výše poplatků a platební podmínky se řídí platným ceníkem Poskytovatele dostupným na internetové adrese: www.machinelog.it
 1. Rozsah a trvání Licence
  1. Územní rozsah poskytnuté Licence není omezen.
  2. Časový rozsah poskytnuté Licence není omezen.
  3. Nabyvatel nabývá Licenci okamžikem uzavření Licenční smlouvy.
  4. Uzavřením Licenční smlouvy vzniká Nabyvateli oprávnění užít Licenci v souladu s těmito Licenčními podmínkami.
 1. Způsob užití Licence
  1. Nabyvatel je oprávněn užívat Licenci pouze v souladu s jejím určením a ve shodě s těmito Licenčními podmínkami.
  2. Poskytovatel poskytuje Nabyvateli Licenci nevýhradní. Nabyvatel není povinen Licenci využít.
  3. Nabyvatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele, pokud tyto Licenční podmínky nebo písemná dohoda Poskytovatele a Nabyvatele nestanoví jinak, zcizit, postoupit, rozmnožovat, rozšiřovat nebo jinak přenechat či umožnit užití, či jinak dočasně ani trvale poskytnout oprávnění tvořící součást Licence nebo Licenci jiné fyzické nebo právnické osobě.
  4. Nabyvatel nemůže práva a povinnosti z této Licence postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
  5. Umožní-li dohoda mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem přenechat či umožnit užití Licence i jiným fyzickým nebo právnickým osobám, je Nabyvatel povinen vždy uvést informace o Poskytovateli v přiměřeném rozsahu.
 1. Práva a povinnosti Poskytovatele
  1. Poskytovatel je povinen předat Nabyvateli v dohodnuté lhůtě všechny podklady a materiály nezbytné k řádnému užívání Licence.
  2. Poskytovatel je oprávněn uplatňovat nároky plynoucí ze zásahu třetích osob do autorských práv či jiných oprávněných zájmů Poskytovatele nebo Nabyvatele v případě, že tyto nároky neuplatní vůči třetím osobám Nabyvatel.
  3. Poskytovatel není oprávněn kontrolovat informace, data či jiné údaje ve Znalostní databázi uložené Nabyvatelem, nebude-li domluveno jinak.
  4. Poskytovatel je oprávněn poskytnout tutéž Licenci ve stejném, menším nebo i větším rozsahu třetím osobám.
  5. Poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací, dat či jiných údajů ukládaných Nabyvatelem do Znalostní databáze.
  6. Poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony Nabyvatele (porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě apod.).
 1. Práva a povinnosti Nabyvatele
  1. Nabyvatel je oprávněn ukládat do Znalostní databáze data, údaje či informace dle vlastního uvážení, pokud tím nezasáhne do práv třetích osob nebo tím neporuší právní předpisy.
  2. Data uložená Nabyvatelem nebo koncovým uživatelem není Nabyvatel oprávněn z databáze po celou dobu smluvního vztahu ani po jeho ukončení odstranit bez souhlasu koncového uživatele. V případě porušení tohoto ustanovení odpovídá Nabyvateli či koncovému uživateli za vzniklou újmu.
  3. Nabyvatel je oprávněn poskytnout přístup k celému obsahu Znalostní databáze nebo jeho jednotlivým částem třetím osobám, zejména koncovým uživatelům.
  4. Nabyvatel je oprávněn umožnit ukládání obsahu do Znalostní databáze i třetím osobám, zejména koncovým uživatelům, s tím, že je povinen zajistit dodržování těchto Licenčních podmínek těmito osobami.
  5. Nabyvatel nesmí v rámci užití Licence umožnit přenos či do Znalostní databáze ukládat data, údaje či informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění třetím osobám:
 • zasahuje do autorských práv, do práv souvisejících s právem autorským třetích osob či do jiných práv duševního vlastnictví,
 • porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků;
 • je zásahem do práv na ochranu hospodářské soutěže,
 • je v rozporu s dobrými mravy.
 1. Nabyvatel nesmí v rámci užití Licence ukládat informace nebo umožnit přenos informací, jejichž obsah je pornografický nebo odkazuje na pornografické materiály.
 2. Nabyvatel nesmí v rámci užití Licence ukládat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatelů internetu (phishing).
 3. Nabyvatel nesmí v rámci užití Licence ukládat nebo šířit informace, data či jiné údaje, které poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy Poskytovatele (včetně hypertextových odkazů na obsah, který poškozuje dobré jméno či oprávněné zájmy Poskytovatele).
 4. Nabyvatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry.
 5. Nabyvatel nesmí při využívání Licence používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení Poskytovatele nebo třetích osob, bezpečnost internetu či uživatelů internetu.
 6. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací, dat či jiných údajů uložených nebo šířených Nabyvatelem v rámci užívání Licence bude vůči Poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je Poskytovatel oprávněn neprodleně odstranit obsah informací uložených nebo šířených Nabyvatelem v rámci užití Licence.
 7. V případě, že v souvislosti s plněním podle Licenční smlouvy bude vůči Poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se Nabyvatel předat Poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že uložením nebo šířením informací, dat či jiných údajů uložených nebo šířených Nabyvatelem v rámci užití Licence byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany, nebo tím, že došlo k nekalosoutěžnímu jednání, zavazuje se Nabyvatel hradit Poskytovateli veškeré účelně vynaložené náklady, které Poskytovateli v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.
 8. Nabyvatel není ve vztahu k Poskytovateli vázán žádnými kodexy chování, které jsou pro Poskytovatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“).
 1. Ochrana osobních údajů
  1. Ochrana osobních údajů Nabyvatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Nabyvatel souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).
  3. Nabyvatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely vedení evidence svých zákazníků, pro účely realizace práv a povinností z Licenční smlouvy a dále pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Nabyvateli.
  4. Nabyvatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a dále že je povinen je v případě jejich změny bez zbytečného odkladu aktualizovat.
  5. Zpracováním Osobních údajů Nabyvatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje Nabyvatele nebo koncového uživatele nebudou Poskytovatelem bez předchozího souhlasu Nabyvatele předávány třetím osobám.
  6. Nabyvatel souhlasí, aby jeho Osobní údaje byly v souvislosti s vyšetřováním trestné činnosti poskytnuty orgánům činným v trestním řízení (zejména Policii České republiky). Nabyvatel se zavazuje zajistit ve stejném rozsahu i souhlas koncového uživatele Znalostní databáze s poskytnutím jeho Osobních údajů.
  7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  8. Nabyvatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Nabyvatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla Poskytovatele.
  9. V případě, že by se Nabyvatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Nabyvatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů.

Je-li žádost Nabyvatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má Nabyvatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Nabyvatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 1. Požádá-li Nabyvatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 2. Nabyvatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Nabyvatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem na elektronickou adresu Nabyvatele.
 1. Mlčenlivost
  1. Nedohodnou-li se Poskytovatel s Nabyvatelem písemně jinak, považují se za důvěrné všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství Poskytovatele. Důvěrnými informacemi jsou pak principy, metody a postupy, na kterých je založena Znalostní databáze či ostatní technické know-how Poskytovatele.
  2. Nabyvatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Nabyvatel nesmí bez písemného souhlasu Poskytovatele důvěrné informace využít ve svůj prospěch nebo prospěch třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy Poskytovatele. Nabyvatel se zavazuje zajistit povinnosti dle tohoto článku také ze strany svých zaměstnanců, zmocněnců, statutárních orgánů, členů statutárních orgánů, členů dozorčí rady, společníků nebo dalších osob, které budou mít k Licenci přístup.
  3. Poskytovatel nebude přistupovat k informa-cím, datům či údajům vloženým Nabyvatelem do Znalostní databáze, není-li to nezbytné k zajištění chodu Znalostní databáze. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně informací podle předchozí věty. Toto ujednání neplatí v případě potřeby odstranění vady či jiného problému spojeného s provozem či funkcemi Znalostní databáze.
  4. Za důvěrné informace podle tohoto článku se nepovažují ty informace, které se staly veřejně známými, aniž by to zavinila přijímající strana.
  5. Ustanovení těchto Licenčních podmínek ohledně mlčenlivosti nejsou dotčena ukončením platnosti či účinnosti licenční smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) a povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i nadále, až do doby, než se předmětné informace stanou veřejně známými.
 1. Výpověď Licenční smlouvy
  1. Poskytovatel je oprávněn Licenční smlouvu vypovědět, zejména v případě, kdy Nabyvatel porušil povinnosti stanovené těmito Licenčními podmínkami. Výpověď licenční smlouvy bude Poskytovatelem provedena zasláním oznámení na elektronickou adresu nabyvatele nebo písemně odesláním na adresu sídla Nabyvatele. Licenční smlouva a na jejím základě poskytnutá Licence zaniká v tomto případě uplynutím výpovědní lhůty, která činí jeden měsíc od doručení výpovědi druhé straně.
  2. Nabyvatel je oprávněn Licenční smlouvu kdykoliv vypovědět, a to buď písemnou výpovědí doručenou Poskytovateli. Tímto není dotčena povinnost Nabyvatele uhradit cenu za Licenci Poskytovateli, na níž vznikl Poskytovateli nárok za trvání účinnosti Licenční smlouvy. Nabyvatel bere na vědomí, že v případě Licence, může dojít k odstranění všech dat, informací či údajů vložených Nabyvatelem do Znalostní databáze.
  3. V případě ukončení Licenční smlouvy Nabyvatel není oprávněn ze Znalostní databáze mazat, odstraňovat či jakýmkoli způsobem upravovat informace či uložená data bez souhlasu koncového uživatele a Poskytovatele.
 1. Odstoupení od Licenční smlouvy
  1. Nabyvatel je oprávněn od Licenční smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany Poskytovatele (zejména předáním dokumentů a materiálů potřebných k užití Licence). Nabyvatel souhlasí s tím, že Poskytovatel může zahájit plnění licenční smlouvy neprodleně po jejím uzavření.
  2. Poskytovatel může od Licenční smlouvy odstoupit v případě, že Nabyvatel poruší povinnost vyplývající z těchto Licenčních podmínek či zasáhne do autorských práv Poskytovatele souvisejících s Licencí.
  3. Poskytovatel je dále oprávněn od Licenční smlouvy odstoupit v případě, že Nabyvatel je v pro-dlení s úhradou ceny za Licenci delším 30 dnů.
  4. Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně. V pochybno-stech se má za to, že odstoupení bylo doručeno druhé straně třetí den po odeslání doporučenou poštou na adresu jejího sídla.
 1. Odpovědnost za vady, škodu a jinou újmu
  1. V případě, že Nabyvatel poruší povinnost stanovenou v čl. 8.1. těchto Licenčních podmínek a třetí osoba způsobí Poskytovateli škodu nebo jinou újmu, zavazuje se Nabyvatel tuto škodu či jinou újmu Poskytovateli nahradit.
  2. Nabyvatel dále bere na vědomí, že není-li smluveno jinak, Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě nabyvatele, je-li využívaná v souvislosti s užitím Licence, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Nabyvatele, za zálohování dat, informací či jiných údajů Nabyvatelem, za stav ostatního programového vybavení Nabyvatele a za případné zásahy třetích osob do ostatního programového vybavení Nabyvatele.
  3. Nabyvatel je povinen zkontrolovat funkčnost přístupu a fungování Znalostní databáze bez zbytečného odkladu po jejím zpřístupnění Poskytovatelem. Nabyvatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za vady Znalostní databáze vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů do této Znalostní databáze či její užití v rozporu s jejím účelem nebo těmito Licenčními podmínkami ze strany Nabyvatele nebo třetích osob.
  4. Nabyvatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým je Licence užívána.
  5. Nabyvatel bere na vědomí, že v průběhu užívání Licence může dojít k vadám bez zavinění Poskytovatele, které mohou mít za následek dočasné omezení práv Nabyvatele k Licenci. Nabyvatel dále bere na vědomí, že neexistence funkční vlastnosti Znalostní databáze, která není výslovně uvedena v její specifikaci, se za vadu nepovažuje.
  6. Nabyvatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za vady či chyby Licence vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do hardware nebo software Nabyvatele v rozporu s jejich určením.
 1. Sankce
  1. V případě prodlení Nabyvatele s placením ceny za udělení Licence podle těchto Licenčních podmínek vzniká Poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
  2. V případě prodlení Nabyvatele s placením ceny za udělení Licence může Poskytovatel požadovat po Nabyvateli, aby se zdržel užívání práv spojených s Licencí.
  3. V případě porušení povinností plynoucí z uza-vřené Licenční smlouvy Nabyvatelem je Poskytovatel oprávněn zamezit Nabyvateli přístup k Zna-lostní databázi.
  4. V případě, že Nabyvatel se rozhodne po ukončení Licenční smlouvy tuto smlouvu obnovit, resp. opětovně získat přístup k Znalostní databázi, je Poskytovatel oprávněn účtovat Nabyvateli poplatek podle platného ceníku.
 1. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud právní vztahy založené Licenční smlouvou obsahují mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že pro tyto vztahy je rozhodné české právo.
  2. Pro rozhodování sporů o právech a povinnostech vzniklých na základě Licenční smlouvy nebo v souvislosti s ní je příslušný obecný soud Poskytovatele. Poskytovatel je ovšem oprávněn zahájit soudní řízení i u obecného soudu Nabyvatele.
  3. Ustanovení odchylná od těchto Licenčních podmínek je možné sjednat ve zvláštní písemné Licenční smlouvě. Odchylná ujednání v této zvláštní Licenční smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Licenčních podmínek.
  4. Ustanovení těchto Licenčních podmínek tvoří nedílnou součást Licenční smlouvy.
  5. Licenční smlouva a Licenční podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Licenční smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, nebude-li písemně domluveno jinak.
  6. Jednotlivá ustanovení těchto Licenčních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Licenčních podmínek.
  7. Případným zánikem Nabyvatele přechází práva a povinnosti z Licenční smlouvy na jeho právního nástupce.
  8. Je-li některé ustanovení těchto Licenčních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Licenční smlouvy či Licenčních podmínek vyžadují písemnou formu.
  9. Vztahy výslovně neupravené těmito Licenčními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, a Občanským zákoníkem.
  10. Licenční smlouva včetně těchto Licenčních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není volně přístupná.

V Brně dne 01.12.2014


MachineLOG IT známka

Servisní systém pro technické vybavení vaší firmy