Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Nabyvatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Nabyvatel souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).
 3. Nabyvatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely vedení evidence svých zákazníků, pro účely realizace práv a povinností z Licenční smlouvy a dále pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Nabyvateli.
 4. Nabyvatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a dále že je povinen je v případě jejich změny bez zbytečného odkladu aktualizovat.
 5. Zpracováním Osobních údajů Nabyvatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje Nabyvatele nebo koncového uživatele nebudou Poskytovatelem bez předchozího souhlasu Nabyvatele předávány třetím osobám.
 6. Nabyvatel souhlasí, aby jeho Osobní údaje byly v souvislosti s vyšetřováním trestné činnosti poskytnuty orgánům činným v trestním řízení (zejména Policii České republiky). Nabyvatel se zavazuje zajistit ve stejném rozsahu i souhlas koncového uživatele Znalostní databáze s poskytnutím jeho Osobních údajů.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 8. Nabyvatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Nabyvatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla Poskytovatele.
 9. V případě, že by se Nabyvatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Nabyvatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů.

Je-li žádost Nabyvatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má Nabyvatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Nabyvatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 1. Požádá-li Nabyvatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 2. Nabyvatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Nabyvatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem na elektronickou adresu Nabyvatele. 

MachineLOG IT známka

Servisní systém pro technické vybavení vaší firmy